XL Rapporten

En enkel og rimelig løsning for rapportering og budsjettering.  Integrert med flere av de ledende ERP systemene på det norske marked.

God layout og lesbarhet

Vår målsetting med XLrapporten er at regnskapsrapporter skal ha god layout og lesbarhet slik at det er lettere å tilegne seg informasjonen regnkapssystemet gir. Men i tillegg ønsker vi at XLrapporten skal være en hjelp til å gå dypere inn i denne informasjonen og trekke ut viktige forhold som kan være vanskelig å lese i de ordinære regnskapsrapportene.

Spesielt forsøker vi å presentere utviklingen av likviditet på en forståelig måte. Uten penger kan ikke en bedrift overleve. Det behøver ikke å være sammenheng mellom overskudd og pengebeholdningen i banken. For å sette det på spissen, det hjelper ikke hvor store overskuddene er hvis bankkontoen er tom.

For å kunne si noe om årsakene til likviditetsutviklingen må vi ta i bruk balansens informasjon. Kontantstrømanalyser og nøkkeltall hjeper oss å forstå hva som har påvirket pengebeholdningen. Vi ønsker at dette blir synliggjort enten leseren er dreven i økonomifaget eller ikke. Kunnskapen om historien  skal være med å gi danne grunnlag for beslutninger som har betydning for en bedrifts fremtidige helse.

XLrapporten har to hovedfunksjoner, den ene at mottagere av rapporter lettere skal kunne tilegne seg økonomisk informasjon. Den andre er at regnskapsførere, økonomiledere, controllere og konsulenter lettere kan analysere hvorfor økonomisituasjonen er slik som den er. Vi ønsker å tilby et best mulig verktøy for økonomisk styring.

Kunnskapen om historikk er viktig. Men ofte er det nødvendig å se inn i krystallkulen for å danne seg et bilde om fremtiden. XLrapporten sørger for enkel tallflyt over til Ecoport budsjett som gjør det mulig å simulere fremtidig økonomisk utvikling inklusive likviditetsutviklingen.

XLrapporten er ikke en erstatning for større rapporteringssystemer som har avanserte rapportgeneratorer eller drilldown - funksjoner. Dette er et supplement og spesialverktøy for overordnet økonomipresentasjon og analyse. Det ligger allikevel en mulighet for enkel tilpassing av rapportoppsett ved hjelp av kontointervaller. Derfor passer XLrapporten veldig godt til rapportering for størstedelen av kundene til et regnskapskontor hvor det kreves enkle men oversiktilige rapporter.

Som navnets ordspill antyder, dette er et Excelbasert system noe som gjør det mulig å beholde en lav teknisk brukerterskel. Det er fleksibelt i forhold til brukerens faglige bakgrunn slik at bruken kan variere fra kun å skrive ut enkle rapporter til å bruke det som verktøy i økonomisk analyse. Dette verktøyet egner seg derfor for alle medarbeidere på et regnskapskontor og av økonomimedarbeidere i mindre bedrifter med egen økonomiadministrasjon.

Alt er på d!